Afgiftspantebrev

Hvad er et afgiftspantebrev?

Et afgiftspantebrev er som sådan ikke et egentligt pantebrev og kan desuden heller ikke omdannes til et pantebrev.

Et afgiftspantebrev står tinglyst på den givne ejendom, som har til formål at gennemføre en overførsel af afgiftsfritagelsesgrundlag i forbindelse med beregning af tinglysningsafgift.

Med andre ord så er et afgiftspantebrevs hovedopgave at spare tinglysningsafgiften på et eventuelt fremtidigt pantebrev, hvilket kan lade sig gøre grundet, at der intet gældsforhold er.

Et afgiftspantebrev kan bruges som betaling for tinglysningsafgiften, hvis der senere hen skal optages et lån i ejendommen.

Et afgiftspantebrev er, hvor hovedstolen ikke kan forhøjes. Når der er tale om et afgiftspantebrev svarer hovedstolen altid til afgiftsfritagelsesgrundlaget.

Altså, er et afgiftspantebrev en unik type af pantebrev. Tinglysningsafgiftsloven giver muligheden for, at en eventuel køber, kan modregne hovedstolen fra et gammelt pantebrev i hovedstolen på et nyt pantebrev, før man altså beregner tinglysningsafgiften.

Dog er det et krav, at hovedstolen på det gamle pantebrev aflyses med den andel af hovedstolen, som man har modregnet på det nye pantebrev.

Læs mere: Ny lånetype giver bedre muligheder for boligkøberne i provinsen

 

Indhent gratis og uforpligtende lånetilbud

- og få svar inden for 24 timer

Indhent lånetilbud

 

Hvordan oprettes et afgiftspantebrev?

Et afgiftspantebrev kan oprettes i to forskellige situationer:

 

Situation 1:

Den første situation, hvor der kan oprettes et afgiftspantebrev, er når der er et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag, som har været parkeret på et papirpantebrev, som efter efterhiges at blive overført til brug ved tinglysning i det nye digitale tinglysningssystem.

Dog er det krav, at før man kan benytte det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlagt, at grundlaget først skal overføres til et afgiftspantebrev, inden det kan bruges til at modregning i grundlaget ved tinglysning af et nyt pantebrev.

Dog skal man være opmærksom på, at det kun er ved oprettelse af et afgiftspantebrev, at det er muligt at parkere et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag fra flere pantebreve.

Det vil altså sige, at der ikke efterfølgende kan ske overførsler af nye afgiftsfritagelsesgrundlag til afgiftspantet, hvilket stemmer overens med, at et afgiftspantebrevs hovedstol ikke kan forhøjes.

 

Situation 2:

Den anden situation, hvor der kan oprettes et afgiftspantebrev, hvis et indfriet pantebrev, som er omfattet af TAL §5a, som blandt andet siger, at det anmeldes til tinglysning af det nye pant, sker inden aflysning af det tidligere pant.

Det indfriede pantebrev skal desuden ikke være aflyst. Hvis disse krav er opfyldt, så kan der påføres en erklæring, som lyder på, at pantebrevet skal anvendes som et afgiftspantebrev i fremtiden.

Det er værd at nævne at ved at anvende et indfriet pantebrev i form af et afgiftspantebrev ikke udløser nogen form for afgift – deraf navnet.

Man skal derfor blot sørge for at nedlyse afgiftspantebrevet med det samme beløb, som der anvendes som afgiftsfritagelsesgrundet på et nyt pantebrev og eventuel flere pantebrev, hvis dette ønskes.

Læs mere: Lån op friværdien – Det skal du vide inden du låner

 

Fordele og ulemper ved et afgiftspantebrev

Hvis man som privatperson skal købe en fast ejendom, så kan man spare mange penge, hvis der allerede er tinglyst et pantebrev.

Det skyldes, at tinglysningsafgiftningsloven anordner, at hvis der i forvejen er tinglyst et pantebrev på den pågældende ejendom, så har man, som køber krav på at modregne beløbet af det allerede eksisterende pantebrev, inden man kalkulerer tinglysningsafgiften på det nye pantebrev.

 

Omdannelse af et indfriet pantebrev til afgiftspantebrev

Et indfriet pantebrev som underligger loven jf. §5a og som desuden heller ikke er aflyst fra den digitale tingbog, kan ligeledes anvendes som et afgiftspantebrev.

Hvis man ønsker at omlægge et pantebrev til et afgiftspantebrev, skal dette fremgå af en påtegning, som følgende: ”Pantebrevet indestår alene med henblik på overførsel af tinglysningsafgift. Hovedstolen svarer til det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag”.

Dette skal dertil nedskrives i tingbogen, således det konstateres, at pantebrevet nu har en afgiftsmæssig værdi. Hvis man skal anvende det indfriede pantebrev som afgiftspantebrev medfører ikke, at man skal betale en tinglysningsafgift.

Man skal derimod blot huske at nedlyse det givne afgiftspantebrev med det beløb, som man har anvendt som afgiftsfritagelsesgrundlag.

 

Indhent gratis og uforpligtende lånetilbud

- og få svar inden for 24 timer

Indhent lånetilbud

 

Tinglysning af afgiftspantebrev

Tinglysning af et afgiftspantebrev er afgiftsfri. Det overførte ubenyttede afgiftsfritagelse grundlag er afgiftspantebrevets hovedstol.

Ved et nyt afgiftspantebrev skal der laves en tinglysning med følgende erklæringer; ”Dette afgiftspantebrev er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 6. Afgiftsfritagelsesgrundlaget er overført fra det (de) angivne pantebrev(e)”.

Desuden skal erklæringen også indeholde følgende; ”Afgiftspantebrevet indestår alene med henblik på overførsel af tinglysningsafgift. Hovedstolen er det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag”.

Det er desuden værd at nævne tinglysningsafgiftslovens § 5a, som lyder ligervis; “Tinglysning af pant i fast ejendom, bortset fra pant ifølge ejerpantebrev og skadesløsbrev, til sikkerhed for lån i realkreditinstitutter eller for lån i pengeinstitutter med en oprindelig løbetid på mindst 10 år og højst 30 år er afgiftsfri, hvis det pantsikrede beløb ikke overstiger den tinglyste hovedstol på et tilsvarende pantebrev eller et ejerpantebrev med pant i samme ejendom, jf. dog stk. 6. (…)”.

Læs mere: Lån til boligkøbet uden om banken – bliv klogere på mulighederne

 

Håndtering af afgiftspantebrev

Et afgiftspantebrev håndteres ved en ændring af et indfriet pantebrev til et afgiftspantebrev, i form af at fuldmagtsgiveren tinglyser en nedlysningspåtegning på 0 DKK med en tilhørerende erklæring om, at det pågældende pantebrev alene indestår alene med henblik på overførslen af tinglysningsafgiften. Dertil kan fuldmagthaveren nedlyse en eventuel anvendt afgiftsfritagelsesgrund.

Et nyt afgiftspantebrev bliver oprettet og tinglyst ved en samling af ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag fra flere afgiftspantebreve på et helt nyt afgiftningsbrev, som altså er foretaget af fuldmagtshaveren.

Fuldmagtshaveren sørger for, at afgiftspantebrevene placeres sidst i prioritetsrækken. De tilhørende parter har så til opgave at afprøve om, hvorvidt afgiftspligt for tinglysning af påtegninger på afgiftspantebreve hurtigst muligt efter implementeringen af den digitale tinglysning afprøves formelt ved tinglysningsafgiftsmyndigheden.

Hvis man ønsker at benytte afgiftspantebrevet, skal det ske efter den ordinære hovedregel i §5a, stk. 1, hvorefter det overførte afgiftsfritagelsesgrundlag (hovedstolen) modregnes i hovedstolen på det nye pantebrev

Lån til dine boligdrømme

- også hvis banken siger nej!

Indhent lånetilbud